CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC BÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, tại Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự đại hội có các đại biểu đại diện cho Tổng Công ty phát điện 3, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông có quyền biểu quyết tương đương 90,3% vốn Điều lệ Công ty.

Các cổ đông về dự Đại hội

Năm 2016, tình hình sản xuất của Công ty gặp không ít những khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi nên lưu lượng nước về hồ thấp hơn so với trung bình nhiều năm.… Nhưng với chỉ đạo sát sao của Hội đồng quả trị, Ban điều hành, cùng sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể Người lao. Công ty đã hoàn thành và vượt một số các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2016 đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 266,160 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 110,170 tỷ đồng; cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 20%.

Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty

báo cáo  hoạt động của HĐQT năm 2016 trước Đại hội .

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến và thông qua nghị quyết như: Thông qua báo cáo tỉnh hình SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017; thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT, BKS; thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS mới…

Ông Nguyễn Văn Quyền  - TV HĐQT, TGĐ Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và quỹ tiền lương năm 2017 trước Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng BKS

báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 Đại hội .

Năm 2017 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn thách thức như: Mực nước của hồ chứa đầu năm thấp chỉ đạt 55,19m… Nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành. Công ty quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu SXKD năm 2017 cụ thể: Sản lượng đạt 355 Triệu kWh; doanh thu đạt 289,435 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 121,194 tỷ đồng; cổ tức từ 17,2% trở lên./.

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng công ty phát điện 3 phát biểu tại ĐH

  • 27/03/2017 04:28
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà