Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 26 tháng 3 năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

     Ngày 26 tháng 3 năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2021.

                                           

           Ảnh: Các đại biểu về dự hội nghị

      Về dự Đại hội dự có đại diện các ban chuyên môn của Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần, các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty đại diện số cổ phần là 57.512.034 chiếm 90,57% tổng số cổ phần Công ty

     Ông Nguyễn Văn Quyền thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày cácbáo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội: i) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; ii) Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ thứ III (2016 -2021) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ thứ IV (2021-2026), iii) Các báo cáo tờ trình thuộc thẩm quyền ĐH….

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quyền-Thànhviên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo trước Đại hội

     Năm 2020 SXKD của Công ty gặp nhiều thuận lợi, Nhà máy được quản lý, vận hành an toàn, không có sự cố lớn. Các thiết bị được kiểm tra bảo dưỡng tốt, hệ số tin cậy cao, số lần sự cố các tổ máy thấp và tận dụng tốt các lợi thế của Công ty khi tham gia thị trường điện. Vì vậy, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm đều vượt kết hoạch đề ra: Tổng doanh thu đạt 357,345 tỷ đồng tăng 17% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 158,568 tỷ đồng tăng 28,7% kế hoạch năm. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất: Tổng doanh thu đạt 550 tỷ đồng tăng 21% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 50% so với kế hoạch.

     Về kết quả sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ III (2016-2021): Tổng doanh thu trung bình năm đạt 345,633 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 153,76 tỷ đồng; cổ tức bình quân là 22%.

     Các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ Điều lệ, Pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định nội bộ của Công ty, và triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị …

Ảnh: Ông Lê Hồng Minh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020

     Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung đã được HĐQT báo cáo trước Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung:

      Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc năm 2020 và Kế hoạch  năm 2021; Sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế Quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  và thông qua nghị quyết ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

 

 

Ảnh: Ông Hồ Văn Trung đại diện cổ đông Tổng Công ty phát điện 3 phát biểu

Ảnh: Ông Nguyễn Mậu Chung – Cổ đông Công ty chất vấn Đại hội

Ảnh: Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung

     Tại Đại hội này các cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026

Ảnh: Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

     Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

          Hội đồng quản trị:

  1. Ông Nguyễn Quang Quyền
  2. Ông Nguyễn Văn Quyền
  3. Ông Lê Tuấn Hải
  4. Ông Hồ Văn Trung
  5. Ông Hồ Bảo Hùng

Ban Kiểm soát:

  1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương
  2. Bà Lai Lệ Hương
  3. Bà Trần Nguyễn Khánh Linh

   Ảnh: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ thứ IV (2021-2026)

     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tiếp tục bầu ông  Nguyễn Quang Quyền là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương tiếp tục được bầu là Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ thứ IV (2021-2026).

Ảnh: Ông Nguyễn Quang Quyền – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ thứ IV (2021-2026) phát biểu bế mạc Đại hội.

  • 02/04/2021 10:43
  • Phùng Đình Ái