THÔNG BÁO

  • 24/04/2018

Về việc tuyển dụng lao động năm 2018

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 26/12/2017

Khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà

Chi tiết...THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 22/09/2017

Mua sắm thiết bị siêu âm khuyết tật kim loại

Chi tiết...


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

  • 14/09/2017

Phương tiện vận tải, tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng, chất thải nguy hại bán thanh lý

Chi tiết...


THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

  • 22/08/2017

Phương tiện vận tải, tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng, chất thải nguy hại bán thanh lý

Chi tiết...


THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

  • 31/07/2017

Tư vấn quan trắc bồi lắng hồ chứa Thác Bà

Chi tiết...


THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

  • 17/07/2017

Gói thầu: Mua sắm máy cắt 110 kV.

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 03/07/2017

Quan trắc bồi lắng hồ chứa Thác Bà

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 29/06/2017

Cung cấp 01 máy cắt 110kV

Chi tiết...